احداث 168 واحدی پروژه هفت چشمه ایلام واحد مسکونی شهرستان ایلام، استان ایلام (طرح و ساخت)

آگهی تمدید مناقصه عمومی

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت به نشانی تهران، خیابان پاسداران خیابان بوستان دهم، پلاک 135، ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 می باشد.

گشایش پیشنهاد ها (پاکات الف و ب) ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1401/07/23 و بازگشایی پاکات ج ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/07/26 صورت می گیرد.

بازدید از محل احداث پروژه ها و پاسخ به سوالات پیمانکاران روز شنبه مورخ 1401/07/16 از ساعت 10:00 لغایت 14:00 در محل احداث پروژه فراهم می باشد.

اسناد مناقصه

احداث پروژه 285 واحد مسکونی فاز 4 اکباتان اهواز ، استان خوزستان(طرح و ساخت)