طراحی سیستم

 این مرکز در پاسخ به مشتریان کوچک، متوسط و بزرگ در صنایع مختلف ، برای تولید نرم افزار ، از فرآیند متناسب سازی شده RUP ، و برای نگهداشت سیستم ها از فرآیندی مبتنی بر چارچوب SCRUM که کاملا در داخل شرکت و با رعایت استانداردهای CMMI و Tick IT طراحی شده اند استفاده کرده و همه ی محصولات خود را با دیدگاه توسعه مولفه محور (Component- Based Development) و رعایت قواعد حاکم بر آن طراحی می کند.