ماژول مدیریت تنخواه گردان ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ضمامنت نامه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت مراحل پرداخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دریافت اطلاعات قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR