محاسبه اتوماتیکحق ماموریت ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور فیش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فرمول ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعریف کسورات و مزایا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت عاملهای حقوقی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR