ماژول گروه کاربران کل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت کل سامانه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول یکسال سازی تقسیمات کشوری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جابجائی تقسیمات کشوری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول استعلام متقاضی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR