ماژول فراموشی کارت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فرایند ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست تعمیر رایانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت درخواست ماموریت ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت درخواست خودرو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت درخواست مرخصی ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پرونده الکترونیکی من
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR