ماژول مدیریت اموال اسقاط و مستعمل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تغییر تحول اموال
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اموال پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR