ماژول اهدا عضو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جذب و فراخوان اهدا کننده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید خون شسته شده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آزمایشگاه غربالگری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مغایرت گروههای خونی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول Run کاری گروه خونی فرعی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول Run کاری گروه خونی اصلی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید خون اطفال
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید فراورده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول Run کاری RPR
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR