ماژول مدیریت گزارش مصرف ریالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انبار گردانی و شمارش کالا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارتباط با سیستم انبار
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR